Regulamin serwisu Internetowego
eRecepta24h.pl


Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.SPIS TREŚCI
§1 Definicje
§2 Kontakt z Podmiotem Leczniczym
§3 Wymogi techniczne
§4 Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
§5 Konsultacje medyczne udzielane w Serwisie
§6 Płatności
§7 Realizacja konsultacji medycznych
§8 Prawo odstąpienia od umowy
§9 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§10 Reklamacje
§11 e-Recepty na tabletkę dzień po oraz antykoncepcję hormonalną
§12 Dane osobowe
§13 Zastrzeżenia
§14 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
§15 Zasady i procedury postępowania w przypadku COVID-19


§1 DEFINICJE
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Serwisu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Serwisie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący / Pacjent - każdy podmiot dokonujący zakupu konsultacji medycznej w Serwisie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Serwis - portal https://erecepta24h.pl prowadzony przez Podmiot Leczniczy pod adresem https://erecepta24h.pl
Sprzedawca / Podmiot Leczniczy - Code Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Jana Kazimierza 35/16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000868148, posiadająca REGON: 387521437, NIP: 5272940783, wykonująca Działalność Leczniczą pod numerem 000000234452.
eRecepta – dokument w formie elektronicznej możliwy do otrzymania w Serwisie na podstawie konsultacji lekarskiej.

§2 KONTAKT Z PODMIOTEM LECZNICZYM
Adres pocztowy: Code Clinic, ul. Jana Kazimierza 35/16, 01-248 Warszawa
Adres e-mail: info@codeclinic.pl

§3 WYMOGI TECHNICZNE
Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu potrzebne jest:
 • Urządzenie z dostępem do Internetu.
 • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 • Do złożenia wniosku w Serwisie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§4 PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 1. Pacjent za pośrednictwem portalu internetowego udostępnionego przez Code Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zobowiązany jest do wypełnienia oraz przesłania karty informacyjnej na temat swojego stanu zdrowia (wywiad lekarski).
 2. Na podstawie przesłanego wywiadu lekarskiego specjalista / osoba wykonująca zawód medyczny podejmuje decyzję odnośnie udzielenia, lub odmowy udzielenia świadczenia medycznego. Pacjent oświadcza, że dane podane w formularzu są prawidłowe i zgodne z prawdą.
 3. Specjalista / osoba wykonująca zawód medyczny może kontaktować się z pacjentem w celu uzupełnienia karty informacyjnej (wywiadu lekarskiego) i/lub uzyskania dalszych informacji na temat stanu zdrowia.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny z którymi to Code Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada zawartą umowę.
 5. W ramach usługi telemedycznej Pacjent może otrzymać:
  • poradę medyczną,
  • informacje na temat przyjmowanych leków,
  • e-skierowanie na badania diagnostyczne lub konsultacje specjalistyczne,
  • e-receptę.
 6. Usługa telemedyczna świadczona jest 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00 - 21:00. Usługa telemedyczna zostanie udzielona w godzinach świadczenia do maksymalnie 8 godzin od momentu wypełnienia Formularza oraz dokonania opłaty. W wypadku braku dostępności Konsultantów w tym okresie, Pacjent zostanie poinformowany stosownym komunikatem (wiadomość e-mail na wskazany w zamówieniu adres e-mail lub SMS na wskazany numer telefonu) przy czym wykonanie Usługi telemedycznej nie może być w tym wypadku dłuższe niż 24 godziny.
 7. Za szkody wynikające z podania przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego nieprawdziwych lub nierzetelnych danych w Formularzu lub w trakcie konsultacji telefonicznej z Konsultantem Code Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Pacjent nie może uzyskać e-recepty na następujące środki:
  • leki o działaniu narkotycznym (w żadnym przypadku)
  • benzodiazepiny stosowane w leczeniu zachowań agresywnych i lęku (w żadnym przypadku). Szczegółowy wykaz zabronionych preparatów:
   • Benzodiazepiny krótko działające
    Zakazane preparaty (substancja czynna: alprazolam): Afobam, Alpragen, Alprazolam Aurovitas, Alprox, Neurol, Neurol SR, Xanax, Xanax SR, Zomiren, Zomiren SR
    Zakazane preparaty (substancja czynna: lorazepam): Lorabex, Lorafen, Lorazepam Orion
    Zakazane preparaty (substancja czynna: oksazepam): Oksazepam TZF, Oxazepam Espefa, Oxazepam GSK
   • Benzodiazepiny o pośrednim czasie działania
    Zakazane preparaty (substancja czynna: bromazepam): Bromox, Lexotan, Sedam
    Zakazane preparaty (substancja czynna: klobazam): Frisium
   • Benzodiazepiny długo działające
    Zakazane preparaty (substancja czynna: chlordiazepoksyd): Elenium
    Zakazane preparaty (substancja czynna: diazepam): Neorelium, Relanium, Relsed
    Zakazane preparaty (substancja czynna: klonazepam): Clonazepamum TZF
    Zakazane preparaty (substancja czynna: klorazepan): Cloranxen, Tranxene
    Zakazane preparaty (substancja czynna: medazepam): Medazepam TZF, Rudotel
  • marihuana dożylna (w żadnym przypadku)
  • wyroby medyczne (w żadnym przypadku)
  • w przypadku innych leków zawierających substancje psychoaktywne wymagane jest zaświadczenia lekarskie potwierdzające stosowanie i sposób dawkowania wnioskowanych preparatów. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną potwierdzającą, że Pacjent jest w trakcie leczenia wnioskowanymi lekami.
 9. Pacjent nie może uzyskać e-recepty na leki refundowane. Recepty wystawiane poprzez platformę online są płatne 100%.
 10. Lekarz decyduje o ilości przepisanych leków lub opakowań bez względu na ilość wnioskowaną przez Pacjenta. Lekarz ma obowiązek dobrania optymalnej dawki kuracji. W ramach jednego zamówienia Pacjent może otrzymać e-Receptę na maksymalnie 2 preparaty.
 11. Lekarz może odmówić wystawienia e-recepty jeżeli ma wątpliwości co do zasadności jej wystawienia (wątpliwości natury medycznej, błędy w formularzu, przeciwwskazania lub brak jest wyraźnych wskazań) – w takim wypadku środki zostaną zwrócone poprzez szybkie płatności online na konto Zamawiającego.
 12. W szczególnych przypadkach lekarz może poprosić o przesłanie dokumentacji medycznej. Jeśli nie zostanie przedstawiona dokumentacja ze strony pacjenta, e-recepta nie będzie mogła być wystawiona. Zamawiającemu przysługuje wówczas zwrot środków za zamówienie pomniejszony o koszty operacyjne (prowizja operatora płatności online, obsługa zgłoszenia w systemie medycznym) w wysokości 15 zł.

§5 KONSULTACJE MEDYCZNE UDZIELANE W SERWISIE
 1. Ceny usług widoczne w Serwisie są całkowitymi cenami za konsultację, w tym zawierają należny podatek VAT.
 2. Podmiot Leczniczy zwraca uwagę, że na całkowitą cenę konsultacji składają się wskazane w Serwisie: cena za konsultację oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy eRecepty.
 3. Wybrany do rozpatrzenia wniosek o konsultację należy dodać do koszyka w Serwisie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Serwisie metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania konsultacji.
 5. Zamówienie konsultacji zostaje złożone w momencie potwierdzenia jej treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Zamówienie konsultacji jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na adres mailowy najpóźniej w momencie realizacji konsultacji.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Serwisie tj. założyć w nim Konto. W celu dokonywania zakupów w Serwisie należy zarejestrować się w Serwisie tj. założyć w nim Konto.

§6 PŁATNOŚCI
 1. Za złożone wnioski można zapłacić za pośrednictwem szybkich płatności online dostarczanych przez payU.
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za konsultację należy zapłacić w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Kupujący dokonując zakupów w Serwisie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 1. Cennik opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Code Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje udostępniony na stronie internetowej Podmiotu Leczniczego.
 2. Warunkiem wykonania Usługi telemedycznej jest uzupełnienie wszystkich obowiązkowych pól Formularza oraz uiszczenie opłaty.
 3. Pacjent może uzyskać negatywną decyzję do wystawienia e-recepty (lekarz odmówi wykonania Usługi telemedycznej) jeżeli:
  • Pacjent wnioskuje o leki niedozwolone i określone w niniejszym regulaminem (§4 punkt 8.) – zamawiającemu przysługuje wówczas zwrot środków za zamówienie pomniejszony o koszty operacyjne (weryfikacja zgłoszenia w systemie medycznym przez lekarza, prowizja operatora płatności online) w wysokości 15 zł.
  • Pacjent, pomimo wcześniejszych decyzji odmownych, wnioskuje o ten sam preparat lub preparat o podobnym działaniu w zbyt częstych odstępach czasu (istnieje podejżenie stosowania leku poza wskazaniami opisanymi w ChPL) - zamawiającemu przysługuje wówczas zwrot środków za zamówienie pomniejszony o koszty operacyjne (weryfikacja zgłoszenia w systemie medycznym przez lekarza, prowizja operatora płatności online) w wysokości 15 zł.
  • Specjalista weryfikujący formularz pacjenta wskaże wątpliwości / przeciwwskazania do przesłanego formularza lub brak wskazań do wypisania e-recepty na dany lek – zamawiającemu przysługuje wówczas zwrot środków za zamówienie pomniejszony o koszty operacyjne (weryfikacja zgłoszenia w systemie medycznym przez lekarza, prowizja operatora płatności online) w wysokości 15 zł.
  • Pacjent wnioskuje o leki dla innej osoby bez jej zgody – zamawiającemu nie przysługuje wówczas zwrot środków za zamówienie. W przypadku pojawienia się wątpliwości związanych z danymi Pacjenta - Sprzedawca może poprosić o weryfikację tożsamości Pacjenta.
  • Pacjent załącza fałszywą dokumentację medyczną – zamawiającemu nie przysługuje wówczas zwrot środków za zamówienie. W przypadku pojawienia się wątpliwości związanych z danymi Pacjenta - Sprzedawca może poprosić o weryfikację tożsamości Pacjenta. W wybranych przypadkach możliwy jest zwrot środków za takie zamówienie po wcześniejszej weryfikacji tożsamości Pacjenta.
  • Jeżeli Usługa telemedyczna realizowana na podstawie formularza pacjenta nie zostanie udzielona z innych powodów np. awaria systemu - istnieje możliwość złożenia reklamacji.

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ USTALONEJ
 1. W toku udzielania świadczeń zdrowotnych Code Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zbiera oraz prowadzi dokumentację medyczną pacjentów z poszanowaniem przepisów dotyczących ochrony i poufności danych.
 2. Sporządzona dokumentacja może zostać udostępniona przez Code Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na wniosek pacjenta, przedstawiciela ustawowego, osoby upoważnionej, a także innemu podmiotowi wykazującemu interes prawny oraz któremu nadane zostało stosowne uprawnienie na mocy odrębnych ustaw.
 3. Cennik udostępniania dokumentacji medycznej pozostaje udostępniony na stronie internetowej Podmiotu Leczniczego.

§7 REALIZACJA KONSULTACJI MEDYCZNYCH
 1. Podmiot Leczniczy jest obowiązany do zapewnienia konsultacji medycznej. Termin realizacji wniosku wynosi maksymalnie 48h.
 2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 3. eRecepta, możliwa do uzyskania w Serwisie na podstawie konsultacji medycznej, dostarczana jest w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Pacjent:
  • drogą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres e-mail
  • w formie SMS na wskazany w zamówieniu numer telefonu komórkowego
§8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W przypadku, gdy na wyraźne żądanie Kupującego będącego Konsumentem Sprzedawca rozpoczął świadczenie odpłatnych usług na rzecz tego Kupującego przed upływem terminu wskazanego w ust. 3 – Kupujący ponosi uzasadnione, poniesione przez Sprzedawcę, koszty tych usług równe kwocie proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  • W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  • W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  • Od dnia zawarcia umowy – dla pozostałych umów.
 4. W wypadku odstąpienia Pacjenta od umowy:
  • przed wykonaniem Usługi Telemedycznej - opłata zostanie w całości zwrócona Pacjentowi w terminie 7 dni na rachunek bankowy Pacjenta, z którego dokonano opłaty,
  • po wykonaniu Usługi Telemedycznej - jeśli lekarz przeanalizował już formularz pacjenta lub wystawił e-Receptę na wnioskowany preparat, a osoba będzie chciała dokonać zwrotu (po wysłaniu SMS z kodem e-Recepty ) – zwrot zostanie pomniejszony o koszt pracy lekarza w kwocie 45 zł w przypadku jeśli otrzymana e-Recepta nie została wykorzystana (zrealizowana w Aptece). Jeżeli zamawiający zrealizował otrzymaną e-Receptę w Aptece (w całości lub częściowo) – zwrot środków nie przysługuje zamawiającemu,
  • jeśli zamawiający wnioskuje o leki niedozwolone w naszym regulaminie – zwrot środków nie przysługuje zamawiającemu.
 5. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie lub część otrzymanych od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 5. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony / odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Serwisie lub podczas składania zamówienia.
 6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

§9 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§10 REKLAMACJE
W przypadku wystąpienia wady kodu eRecepty, Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwej eRecepty na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 • Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • Żądać wymiany kodu eRecepty na wolny od wad
 • Żądać usunięcia wady
Podmiot Leczniczy prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w §2 Regulaminu.
Reklamacje dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
Rozpatrzenie reklamacji przez Podmiot Leczniczy nastąpi w terminie do 14 dni od jej zgłoszenia.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§11 E-RECEPTY NA TABLETKĘ DZIEŃ PO ORAZ ANTYKONCEPCJĘ HORMONALNĄ
Pacjent wypełniając formularz na Tabletkę Po lub Antykoncepcję jest świadomy i akceptuje, że:
 • Oświadcza, że jest kobietą i ma ukończone 18 lat. Osobom niepełnoletnim lekarz nie wypisuje e-Recepty.
 • Leku nie można przyjmować w ciąży.
 • Leku nie można przyjmować w okresie karmienia piersią.
 • Żaden lek nie ma 100% skuteczności. W przypadku opóźniania się miesiączki należy niezwłocznie wykonać test ciążowy oraz skonsultować się z lekarzem ginekologiem w celu wykluczenia ciąży.
 • W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów należy zgłosić się do lekarza POZ lub lekarza ginekologa. W razie wystąpienia ostrych objawów, np. krwawienia z dróg rodnych, należy zgłosić się do izby przyjęć szpitala ginekologicznego lub SOR.
 • W przypadku ciąży po zastosowaniu octanu uliprystalu należy wziąć pod uwagę możliwość ciąży pozamacicznej.
 • Przed przyjęciem leku należy przeczytać ulotkę i zastosować się do jej treści.
 • Należy w pierwszym możliwym terminie zgłosić się na konsultację z lekarzem ginekologiem.
 • Zostałam poinformowana o ryzyku zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową i ewentualnej konieczności wykonania badań w tym zakresie.
 • Zostałam poinformowana, że przyjmowanie niektórych antybiotyków oraz znaczna otyłość mogą zmniejszyć skuteczność przyjmowanej antykoncepcji awaryjnej.
 • Lekarz zastrzega sobie prawo do odmowy wydania recepty w przypadku istnienia wątpliwości medycznych, dotyczących np. interakcji z przyjmowanymi lekami lub istnienia poważnych chorób przewlekłych, których stwierdzenie będzie wymagało konsultacji specjalistycznej.

§12 DANE OSOBOWE
 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Serwisu jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.


§13 ZASTRZEŻENIA
 • Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 • eRecepta nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).
 • Wydanie eRecepty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania eRecepty przez Kupującego.
 • eRecepta w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, ani elektroniczną kartą płatniczą.
 • Każdorazowo składane w Serwisie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 • Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 • Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.


§14 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 • Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
 • Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
 • W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy


§15 Zasady i procedury postępowania w przypadku COVID-19
Osoby zakażone koronawirusem zwykle mają:
 • wysoką gorączkę
 • kaszel
 • duszności
 • kłopoty z oddychaniem.
Rzadziej pojawiają się takie objawy jak utrata węchu i smaku, bóle mięśni i głowy, biegunka, wysypka. Jeżeli występują u Ciebie powyższe objawy lub podejrzewasz, że masz koronawirusa:
 1. Skontaktuj się z Twoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem teleporady. Lekarz może zlecić Ci test na koronawirusa.
 2. Nie próbuj leczyć się samodzielnie.
 3. Weryfikuj informacje publikowane w Internecie na temat walki z koronawirusem. Jedynie szczepionka przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał, a także stymuluje komórki odpornościowe, tak aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19. Pamiętaj! Publikowane w Internecie materiały z niezweryfikowanych źródeł np. spożywanie preparatów na wzmocnienie odporności, spożywanie czosnku, cebuli, zażywanie dużej ilości witaminy C, czy też stosowanie chininy, amantadyny itp. - nie działają na koronawirusa, a mogą prowadzić do niepożądanej reakcji w Twoim organizmie.
Jeżeli Twój stan jest ciężki - nie czekaj!
 • Zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999 i uprzedź, że możesz mieć koronawirusa.
Jeśli byłeś za granicą, w krajach, w których wiele osób choruje
 • kontroluj swój stan zdrowia, czyli mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
Jeżeli miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem
 • niezwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.
Materiał informacyjny dot. covid-19 opracowany na podstawie: https://pacjent.gov.pl
ZAMÓW E-RECEPTĘ